DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van VIAPUCK besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van VIAPUCK wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIAPUCK.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door VIAPUCK gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. VIAPUCK aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Bij het versturen van persoonlijke of zakelijke informatie via het Internet of per e-mail dient u rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is helaas een niet te voorkomen eigenschap van het internet. VIAPUCK is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke informatie.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van VIAPUCK of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van DE VIAPUCK is verkregen